2014

Česká antropologie 2014, 64 - supplementum

Autor dokumentu
Document author
Stránky
pages
Horáková
4-6
Klimešová
7-11
Kopecký
12-19
Nejedlá
20-24
Reich
25-28
Tomanová
29-31
Zemánek
32-36

Česká antropologie 2014, 64(2)

Název dokumentu
Document title
Stránky
pages
Celé číslo
Complete issue

1-39
obálka časopisu
journal cover

0
předsádka
flyleaf

1
redakční rada
editorial

2
obsah čísla
issue contents

3
Somatický profil probandů baletního souboru Brna a Olomouce
Somatic profile in ballet dancers from Brno a Olomouc
Monika Cinařová, Miroslava Přidalová
citace | Cinařová, M., & Přidalová, M. (2014). Somatický profil probandů baletního souboru Brna a Olomouce. Česká antropologie, 64(2), 4–9.
4-9
Vplyv Polymorfizmov Arg48Gly a Ala119Ser v géne CYP 1B1 na reprodukčné charakteristiky a menopauzálne symptómy slovenských žien vo veku 40–65 rokov
The impact of Arg48Gly and Ala119Ser polymorphisms on the reproductive features and menopausa symptoms of Slovak women aged 40–65 years
Zuzana Danková, Veronika Čerňanová, Marta Cvíčelová, Daniela Siváková
citace | Danková, Z., Čerňanová, V., Cvíčelová, M., & Siváková, D. (2014). Vplyv Polymorfizmov Arg48Gly a Ala119Ser v géne CYP 1B1 na reprodukčné charakteristiky a menopauzálne symptómy slovenských žien vo veku 40–65 rokov. Česká antropologie, 64(2), 10–15.
10-15
Paleopatologické změny v oblasti kyčelního kloubu v dospělé populaci z pohřebiště ve Znojmo-Hradišti
Paleopathological changes in morphology of hip joint in adult skeletal population of Znojmo-Hradiště
Nikola Hrubá, Eva Drozdová, Bohuslav Klíma
citace | Hrubá, N., Drozdová, E., & Klíma, B. (2014). Paleopatologické změny v oblasti kyčelního kloubu v dospělé populaci z pohřebiště ve Znojmo-Hradišti. Česká antropologie, 64(2), 16–20.
16-20
Zubní kazivost u nedospělých jedinců ve věku 0–6 let ze slovanského pohřebiště Znojmo-Hradiště: první zpráva o výzkumu
Dental caries of non-adults 0–6 year old in population from the Slavonic Burian ground in Znojmo-Hradiště: preliminary report
Martina Jančová, Bohuslav Klíma
citace | Jančová, M., & Klíma, B. (2014). Zubní kazivost u nedospělých jedinců ve věku 0–6 let ze slovanského pohřebiště Znojmo-Hradiště: první zpráva o výzkumu. Česká antropologie, 64(2), 21–27.
21-27
Samohodnocení tělesné výšky, hmotnosti a BMI u 11–15letých dívekbr /> Self-assessment of body height and weight and BMI by girls aged 11–15
Miroslav Kopecký, Kateřina Tikalová, Jitka Tomanová, Jiří Charamza
citace | Kopecký,M., Kikalová, K., Tomanová, J., & Charamza, J. (2014). Samohodnocení tělesné výšky, hmotnosti a BMI u 11–15letých dívek. Česká antropologie, 64(2), 28–33.
28-33
Analýza základních morfologických charakteristik současných světových seniorských hráčů ledního hokeje ve vztahu k výkonnostní úrovni podle rankingu mezinárodní hokejové federace
Analysis of the basic morphological characteristics of current ice hockey players from around the world in relation to level of performance according to raking of International Ice Hockey Federation
Martin Sigmund, Jarmila Riegerová, Dagmar Sigmundová, Iva Dostálová
citace | Sigmund, M., Riegerová, J., Sigmundová, D., & Dostálová, I. (2014). Analýza základních morfologických charakteristik současných světových seniorských hráčů ledního hokeje ve vztahu k výkonnostní úrovni podle rankingu mezinárodní hokejové federace. Česká antropologie, 64(2), 34–39.
34-39

Česká antropologie 2014, 64(1)

Název dokumentu
Document title
Stránky
pages
Celé číslo
Complete issue

1-39
obálka časopisu
journal cover

0
předsádka
flyleaf

1
redakční rada
editorial

2
obsah čísla
issue contents

3
Zprávy | Mezinárodní doktorandská konference „Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy“
Reports | International doctorand conferention "Anthropology at the beginning of 3rd millenium and its perspective"

4
Zprávy | Petr Hlaváček
Reports | Petr Hlaváček

5
Tělesné složení u osob cvičících jógu
Body composition in person who praktice yoga
Vít Čajka, Eliška Sovová, Dalibor Pastucha, Kateřina Langová, Jana Zapletalová
citace | Čajka, V., Sovová, E., Pastucha, D., Langová, K., & Zapletalová, J. (2014). Tělesné složení u osob cvičících jógu. Česká antropologie, 54(1), 6–9.
6–9
Porovnání somatického růstu českých a vietnamských dětí žijících v České republice v období Infans I
Comparison of somatic growth between Czech and Vietnamese children living in the Czech Republic during the Infants I period
Romana Klášterecká, Miroslav Kopecký
citace | Klášterecká, R., & Kopecký, M. (2014). Porovnání somatického růstu českých a vietnamských dětí žijících v České republice v období Infans I. Česká antropologie, 54(1), 10–17.
10–17
Stravovací návyky dětí v mladším školním věku: pilotní studie
Eating habits in zouny schoul age children: pilot study
Ludmila Miklánková, Iva Klimešová
citace | Miklánková, L., & Klimešová, I. (2014). Stravovací návyky dětí v mladším školním věku: pilotní studie. Česká antropologie, 54(1), 18–24.
18–24
Vliv ročního období v kurzech redukce hmotnosti
Influence of Time of Year on the Weight Loss Course
Tereza Sofková, Miroslava Přidalová
citace | Sofková, T., & Přidalová, M. (2014). Vliv ročního období v kurzech redukce hmotnosti. Česká antropologie, 54(1), 25–31.
25–31
Analýza morfologických parametrov chodidla vo vzťahu k somatickým ukazateľom u žien na prelome vekových období Maturus II. a Presenilis
Analysis of morphological foot parameters in relation to the somatic indicators in women between period age Maturus II and Presenilis
Kristína Tománková, Aleš Gába, Miroslava Přidalová, Roman Cuberek
citace | Tománková, K., Gába, A., Přidalová, M., & Cuberek, R. (2014). Analýza morfologických parametrov chodidla vo vzťahu k somatickým ukazateľom u žien na prelome vekových období Maturus II. a Presenilis. Česká antropologie, 54(1), 32–39.
32–39

(c) 2017 Česká společnost antropologická