Czech Anthropology 2016

Česká antropologie 2016, 66(2)

Document title Pages
Complete issue 1-40
Comparison of body fat percentage estimation methods in young women from Brno and its surroundings
Martin Čuta, Klára Bařicová
citation | Čuta M., & Bařicová, K. (2016). Srovnání metod pro odhad procentuálního zastoupení tělesného tuku u mladých žen z Brna a okolí. Česká antropologie, 66(2), 4–9.
4-9
Dental caries of non-adults in population from the Great Moravian burial site Znojmo-Hradiště from archaeological research in 2007 and 2008
Martina Jančová, Bohuslav Klíma
citation | Jančová, M., & Klíma, B. (2016). Analýza zubní kazivosti nedospělých jedinců z velkomoravského pohřebiště Znojmo-Hradiště z archeologického výzkumu v letech 2007 a 2008. Česká antropologie, 66(2), 10–14.
10-14
Comparison of the results of body fat representation and validity of measurements of young athletes performed by bioimpedance analysers using various measuring frequencies
Petr Kutáč
citation | Kutáč, P. (2016). Komparace výsledků zastoupení tělesného tuku a validita měření bioimpedančními analyzátory s rozdílnými měřícími frekvencemi u mladých atletů. Česká antropologie, 66(2), 15–19.
15-19
Anhtropological evaluation of early skeletal tuberculosis in the medieval population of Devín-Castle (11th–12th century ad, Slovakia)
Kladia Kyselicová, Lukáš Šebest, Radoslav Beňuš, Csaba Bognár, Michaela Dörnhöferová
citation | Kyselicová, K., Šebest, L., Beňuš, R., Bognár, C. & Dörnhöferová, M. (2016). Anhtropological evaluation of early skeletal tuberculosis in the medieval population of Devín-Castle (11th–12th century ad, Slovakia). Česká antropologie, 66(2), 20–25.
20-25
Isolation and analysis of ancient DNA from human skeletal remains
Lukáš Šebest, Klaudia Kyselicová, Marian Baldovič, Csaba Bognár, Radoslav Beňuš, Ľudevít Kádasi
citation | Šebest, L., Kyselicová, K., Baldovič, M., Bognár, C., Beňuš, R., Kádasi, Ľ (2016). Izolácia a analýza archaickej dna z ľudských kostrových pozostatkov. Česká antropologie, 66(2), 26–29.
26-29
Assessment of body composition taking into account the Body Mass Index in 18 to 30 years old women
Tereza Sofková
citation | Sofková, T. (2016). Posouzení tělesného složení v rámci kategorizace Body Mass Indexu u žen ve věku 18–30 let. Česká antropologie, 66(2), 30–33.
30-33
Morphology Foot Type Occurrence in Relation to Hallux Lateral Misalignment in University Female Students
Kristína Tománková
citation | Tománková, K. (2016). Výskyt morfologických typov chodidla v súvislosti s laterálnym vbočením palca u vysokoškolských študentiek. Česká antropologie, 66(2), 34–36.
34-36
Monitoring of body measurements changes in 7-to 9-year-old children from Bratislava region
Petra Uhrová, Kristína Stahlová, Eva Neščáková, Tomáš Zeman, Silvia Bodoriková, Mária Fuchsová, Daniela Kramárová, Radoslav Beňuš
citation | Uhrová, P., Stahlová, K., Neščáková, E., Zeman, T., Bodoriková, S., Fuchsová, M., Kramárová, D., & Beňuš, R. (2016). Sledovanie zmien telesných parametrov 7- až 9-ročných detí z Bratislavského kraja. Česká antropologie, 66(2), 37–40.
37-40

Česká antropologie 2016, 66(1)

Document title Pages
Complete issue 1-42
Facial indices – method of age approximationfrom photographic material
Jana Beňová, Lujza Stanková, Radoslav Beňuš, Tomáš Zeman, Soňa Masnicová
citation | Beňová, J., Stanková, J., Beňuš, R., Zeman, T., & Masnicová, S. (2016). Facial indices – method of age approximation from photographic material. Česká antropologie, 66(1), 4–7.
4-7
Changes in the Shape of the Foot through Exposure to Deforming Forces in Metatarsophalangeal Articulations
Martina Černeková, Petr Ponížil, Jitka Baďurová, Barbora Šíbová, Jana Pavlačková
citation | Černeková, M., Ponížil, P., Baďurová, J., Šíbová, B., & Pavlačková, J. (2016). Tvarové změny nohou při působení deformační síly v oblasti metatarsophalangeálního skloubení. Česká antropologie, 66(1), 8–11.
8-11
Secondary founder effect in Roma settlement in Eastern Slovakia
Dana Dojčáková, Jarmila Bernasovská, Soňa Mačeková, Blanka Stiburková
citation | Dojčáková, D., Bernasovská, J., Mačeková, S., & Stiburková, B. (2016). Sekundárny efekt zakladateľa v rómskej osade na východnom Slovensku. Česká antropologie, 66(1), 12-14.
12-14
Antropometry characteristics Romany newborns
Silvia Duranková, Ivan Bernasovský, Marián Kyselý, Jozef Pitoňák, Katarína Nováková
citation | Duranková, S., Bernasovský, I., Kyselý M., Pitoňák, J., & Nováková, K. (2016). Antropometrická charakteristika rómských novorodencov. Česká antropologie, 66(1), 15-18.
15-18
Osteological analysis of Únětice culture settlement from the site Pasohlávky – poloostrov
Lenka Jurkovičová, Radka Šmídová, Sandra Sázelová,Balázs Komoróczy
citation | Jurkovičová, L., Šmídová, R., Sázelová, S., & Komoróczy, B. (2016). Osteologická analýza únětického sídliště z lokality Pasohlávky – poloostrov. Česká antropologie, 66(1), 19-22.
19-22
Nutritional status and blood pressure of the 10–15 year boy in Olomouc region
Kateřina Kikalová, Miroslav Kopecký, Jiří Charamza, Jitka Tomanová, Petr Zemánek
citation | Kikalová, K., Kopecký, M., Charamza, J., Tomanová, J., & Zemánek, P. (2016). Somatický stav a krevní tlak 10–15letých chlapců v Olomouckém kraji. Česká antropologie, 66(1), 23-27.
23-27
Modern Czech funerals’ crisis and potential of natural burial movement
Monika Suchánska
citation | Suchánska, M. (2016). Súčasná kríza českých pohrebných rituálov a potenciálne prínosy prírodného pohrebníctva. Česká antropologie, 66(1), 28-30.
28-30
A pilot study of the selected growth and development parameters in early school aged children from Olomouc
Vendula Zbořilová, Miroslava Přidalová, Tereza Podzimková, Monika Cinařová
citation | Zbořilová, V., Přidalová, M., Podzimková, T., & Cinařová, M. (2016). Pilotní studie vybraných růstových a vývojových parametrů dětí mladšího školního věku z Olomouce. Česká antropologie, 66(1), 31-35.
31-35
The Posture of the Foot vault in women students of specialization Teaching for the Kindergarten at the Pedagogical Faculty of Palacký University Olomouc
Petr Zemánek
citation | Zemánek, P. (2016). Stav klenby nohou studentek oboru Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Česká antropologie, 66(1), 36-39.
36-39
Discriminant Equation for Sex Estimation from Fingerprints: a pilot study
Monika Zemanová, Miroslav Králík, Tomáš Zeman
citation | Zemanová, M., Králík, M., & Zeman, T. (2016). Diskriminační funkce pro odhad pohlaví z otisků prstů: pilotní studie. Česká antropologie, 66(1), 40-43.
40-43