O časopisu

Časopis České společnosti antropologické – Česká antropologie je nezávislým celostátním časopisem s dlouhou tradicí. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci původních výzkumných sdělení a teoretických studií, které se vztahují k problematice antropologie, genetiky člověka a příbuzným oborům.

Vychází od roku 1947, kdy byl nazván Zprávy Československé společnosti antropologické při ČSAV, pod tímto názvem časopis vycházel až do roku 1983. V roce 1983 (ročník 37) byl název časopisu změněn na Sborník Československé společnosti antropologické při ČSAV (ISSN 0862-5085). Od roku 1993 (ročník 46), po rozpadu Československé společnosti antropologické, byl název časopisu změněn na Sborník České společnosti antropologické. Od roku 1994/95 až do roku 2001 vycházel časopis pod názvem Česká antropologie – sborník ČSA, se změnou ISSN na 1804-1876. Od roku 2002 dosud vychází časopis pod názvem Česká antropologie – časopis ČSA (ISSN 1804-1876). Od roku 2008 časopis vychází dvakrát ročně pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR MK ČR E 19056.

Časopis Česká antropologie je vydáván Českou společností antropologickou za přispění grantu Rady vědeckých společností při AV ČR.

Redakční rada časopisu má 20 členů, z toho 8 zahraničních, 2 členky ze Slovenska. Je v ní zastoupeno 16 profesorů a docentů. Žádný z členů redakční rady není zaměstnancem vydavatele.

V časopise dominují původní vědecké stati, vždy představují více než 70 % stránek každého vydání. Články jsou publikovány v českém, slovenském, polském  nebo anglickém  jazyce,  vždy jsou uvedena abstrakta v anglickém jazyce. Publikace jsou členěny podle jednotné normy (Pokyny autorům).

Rukopisy prochází recenzním řízením, které je od roku 2008 archivováno, recenzenti nejsou a  nebyli členy redakce či pracovníky stejného pracoviště. Jedná se o recenzní řízení typu „peer review“, příspěvky jsou recenzovány anonymně. Autoři odpovídají za obsah a jazykovou správnost prací. Práce je po stránce formální a odborné posouzena 2 anonymními recenzenty a na základě jejich posudku rozhodne redakční rada o přijetí k uveřejnění. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení. Redakce si vyhrazuje právo provádět konečné úpravy rukopisu.

Výsledky recenzních řízení je možno na požádání zpětně ověřit – formuláře posudků jsou  archivovány u výkonného redaktora časopisu  na adrese MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D., Ústav normální anatomie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, katerina.kikalova@upol.cz.

ISSN 1804-1876

Registrační číslo periodika: MK ČR E 19056

Varianta názvu:
Sborník České společnosti antropologické
Časopis České společnosti antropologické

Návaznost periodika na Sborník Československé společnosti antropologické při Československé akademii věd, ISSN 0862-5085