Stanovy

Stanovy společnosti v pdf ke stažení zde Stanovy ČSA

STANOVY

České společnosti antropologické

Čl. 1
Název, forma, sídlo

1.1. Název: Česká společnost antropologická (dále jen ČSA).
1.2. ČSA je právnickou osobou, založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vedenou u krajského soudu v Brně, pod identifikačním číslem 00444642 a pod spisovou značkou L 1158.
1.3. ČSA má sídlo v Brně, Kudrnova 65, 620 00 Brno. Svoji činnost rozvíjí na území České republiky prostřednictvím svých poboček v Praze, v Brně a Olomouci. Pobočky ČSA mohou vznikat i v jiných městech České republiky (dále jen ČR).

Čl. 2
Charakter společnosti

2.1. ČSA je dobrovolnou organizací, která sdružuje vědecké, pedagogické a odborné pracovníky v oboru antropologie, studenty a zájemce z řad odborníků příbuzných oborů, kteří projeví o činnost ČSA zájem. Svoji činnost rozvíjí v souladu s právním řádem ČR a v souladu s cíli a úkoly Rady vědeckých společností (dále jen RVS) České akademie věd (dále jen ČAV).
2.2. Partnerskou organizací ve Slovenské republice je Slovenská antropologická společnost, se kterou je činnost ČSA koordinována.

Čl. 3
Poslání a úkoly ČSA

ČSA má za cíl odborný a vědecký rozvoj oboru antropologie v celém rozsahu, na území
ČR. Plní zejména tyto úkoly:
3.1. Přispívá k vytváření koncepce oboru antropologie, k organizaci vědeckého výzkumu a koordinaci vědecké spolupráce svých členů.
3.2. Podporuje výuku nových adeptů oboru antropologie a rozvoj jejich vědeckých schopností.
3.3. Šíří a popularizuje nové vědecké poznatky z oboru mezi odbornými pracovníky (výměna informací, organizace tematických pracovních skupin, organizace vědeckých setkání domácích i mezinárodních aj.).
3.4. Všemi dostupnými způsoby napomáhá k popularizaci antropologie a k šíření poznatků o člověku v nejširších vrstvách společnosti.

Čl. 4
Formy činnosti ČSA

4.1. Vydává odborný časopis Česká antropologie, informující o současném stavu vědeckých výzkumů a poznatků ze všech oblastí antropologie a podávající informace o činnosti společnosti a významných událostech.
4.2. ČSA může vypisovat a organizovat odborné soutěže a oceňovat významné výsledky v oboru antropologie.
4.3. Spolupracuje s antropologickými pracovišti a s pracovišti příbuzných oborů.
4.4. Spolupracuje se zahraničními vědeckými společnostmi obdobného zaměření.
4.5. Spolupracuje s dalšími vědeckými společnosti ČAV prostřednictvím RVS a s Lékařskou společností J. E. Purkyně.
4.6. Spolupracuje s Městským úřadem v Humpolci, navrhuje zvláště významné domácí a zahraniční vědecké pracovníky z oboru antropologie na udělení Medaile dr. A. Hrdličky.
4.7. V souladu s právním řádem ČR zastupuje českou antropologii v mezinárodních antropologických společnostech (ICAES, EAA, UIAES aj.).
4.8. ČSA úzce spolupracuje se Slovenskou antropologickou společností ve všech oblastech činnosti obou společností.

Čl. 5
Členství v ČSA

5.1. Členství v ČSA je individuální nebo kolektivní.
5.2. Individuální členství může být řádné, studentské nebo čestné.
5.3. Řádným členem se může stát vědecký, pedagogický nebo odborný pracovník, který v oboru antropologie nebo v příbuzném oboru pracuje a vykazuje nebo vykázal tvůrčí činnost. Řádným členem se také může stát laický příznivec oboru. Podmínkou řádného členství je písemná přihláška, souhlas s posláním a stanovami ČSA a ochota účastnit se svou činností na práci ČSA.
5.4. Studentským členem se může stát osoba, která začíná pracovat v oboru antropologie nebo se na tuto připravuje, jestliže se písemně přihlásí k členství ve společnosti, souhlasí s posláním a úkoly ČSA a chce se podílet na její činnosti.
5.5. Přihláška za člena společnosti musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, název a adresu pracoviště, datum narození, e-mailovou adresu, telefon, datum a vlastnoruční podpis žadatele. Žádost musí být doporučena dvěma řádnými členy ČSA.
5.6. O přijetí člena rozhoduje hlavní výbor ČSA.
5.7. Členství vzniká dnem, kdy hlavní výbor společnosti rozhodne o přijetí žadatele za člena, na základě jeho písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku na jeden rok.
5.8. Kolektivním členem se mohou stát orgány, organizace nebo společnosti (dále jen organizace), projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky. V přihlášce organizace prohlásí, za jakých podmínek a jakou formou se hodlá podílet na práci ČSA. V přihlášce navrhne jednoho až tři pracovníky, kteří splní podmínky, uvedené v odstavcích 5.5. a 5.7. těchto Stanov a kteří budou nositeli členství, tj. budou organizaci v ČSA zastupovat a jednat jejím jménem. Delegáti organizace mají postavení a práva mimořádných členů.
5.9. Čestným členem ČSA se může stát zvláště významný domácí nebo zahraniční vědecký nebo odborný pracovník, působící v současné době nebo v minulosti aktivně v oboru antropologie. Čestný člen má všechna práva řádného člena, nemusí platit členské příspěvky, může však přispívat dobrovolnými dary.
5.10. Členové ČSA mají právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti společnosti
b) účastnit se aktivně voleb řídících orgánů společnosti i do funkce revizorů a být voleni do všech orgánů společnosti
c) být členy odborných skupin
d) předkládat návrhy, podněty a doporučení na všech schůzích a odborných akcích, pořádaných ČSA
e) být informováni o akcích, pořádaných ČSA
f) přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace, vydávané ČSA
g) podávat návrhy na čestné členství a ocenění Hrdličkovou medailí, písemný návrh podávají hlavnímu výboru ČSA
h) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti ČSA
i) na snížení registračního poplatku při akcích ČSA.
5.11. Členové ČSA jsou povinni zejména:
a) dodržovat Stanovy a veškerá usnesení orgánů ČSA
b) účastnit se valných shromáždění a aktivně pracovat v orgánech společnosti, kam byli zvoleni
c) včas platit členské příspěvky, nevztahuje se na čestné členy
d) sdělovat hlavnímu výboru změny údajů uvedených v přihlášce
e) hájit zájmy české antropologie.

Čl. 6
Zánik členství v ČSA

6.1. Členství zaniká:
a) zánikem organizace
b) úmrtím člena
c) vystoupením
d) vyloučením
e) zánikem členství z důvodu neplacení členských příspěvků za dva kalendářní roky.
6.2. Vyloučením může členství zaniknout:
a) jestliže člen opakovaně a závažným způsobem porušuje Stanovy ČSA
b) jestliže člen poruší zásady morálky nebo vědecké etiky tak hrubým způsobem, že by další trvání členství ohrozilo společenskou prestiž organizace, zpochybnilo její poslání nebo ohrozilo důvěru ostatních členů společnosti.
6.3. Ukončení členství vždy projednává hlavní výbor ČSA.
6.4. Kterýkoliv člen společnosti má právo podat návrh na vyloučení člena. Návrh projedná hlavní výbor ČSA při zachování práva člena se před výborem osobně hájit. Stanovisko k vyloučení člena musí být písemné a řádně zdůvodněné. Rozhodnutí o vyloučení člena nabývá platnosti po schválení valným shromážděním.

Čl. 7
Orgány ČSA

7.1. Orgány ČSA jsou:
a) valné shromáždění
b) hlavní výbor společnosti
c) regionální pobočky.
7.1a) Valné shromáždění.
7.1a) 1. Nejvyšším orgánem společnosti je valné shromáždění.
7.1a) 2. Řádné valné shromáždění se koná nejméně jedenkrát za dva roky a svolává je hlavní výbor ČSA. Valné shromáždění musí být svoláno nejméně jeden měsíc dopředu zasláním písemné nebo elektronické pozvánky.
7.1a) 3. Mimořádné valné shromáždění může být svoláno hlavním výborem v případě potřeby. O jeho svolání mohou požádat představitelé pobočky nebo odborné skupiny nebo minimálně jedna třetina členů ČSA. Mimořádné valné shromáždění může být svoláno i v online formě, zvláště s ohledem na nepříznivou situaci, která vznikla neočekávaně, např.
zásahem vyšší moci. V rámci hlasování je také umožněno hlasovat per rollam, což je hlasování mimo členskou schůzi (tedy bez svolání členské schůze), což je stanovami upravený způsob rozhodování ČSA, který probíhá výhradně distančním způsobem.
7.1a) 4. Valné shromáždění přijímá usnesení prostou většinou hlasů přítomných členů. O případné změně stanov, o vyloučení člena společnosti či zániku společnosti, musí být usnesení schváleno dvoutřetinovou většinou přítomných.
7.1a) 5. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů společnosti. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se valné shromáždění o půl hodiny později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných.
7.1a) 6. Valnému shromáždění přísluší:
a) schvalovat zprávu hlavního výboru o činnosti společnosti od posledního valného shromáždění
b) schvalovat zprávu revizorů za období od posledního valného shromáždění
c) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních
d) schvalovat zřízení nebo zrušení odborné skupiny
e) schvalovat zřízení nebo zrušení pobočky ČSA
f) volit členy hlavního výboru, jejich náhradníky a revizory
g) usnášet se na stanovách a jejich změnách
h) usnášet se na zrušení ČSA.
7.1a) 7. Valné shromáždění volí členy a náhradníky hlavního výboru tajným hlasováním na základě předložené kandidátské listiny.
7.1a) 8. Volby do orgánů společnosti se konají tajným hlasováním. Členové mohou hlasovat, osobně na valném shromáždění. V případě, že není technicky možné nebo účelné svolat valné shromáždění prezenčně (viz čl. 7, bod 1a) 13., mohou členové vykonat volbu do orgánů společnosti per rollam , a to jak písemnou, tak elektronickou formou.
7.1a) 9. Kontrolním orgánem ČSA, pro hospodářskou činnost, jsou dva revizoři.
7.1a) 10. Revizoři vykonávají dohled nad hospodářskou činností ČSA, a to nejméně 1 x ročně.
7. 1a) 11. Revizoři jsou dva a jsou voleni přímo valným shromážděním z řad členů společnosti.
7. 1a) 12. Revizoři podávají zprávu valnému shromáždění, o výsledcích každoroční revize informují hlavní výbor společnosti. Revizoři nesmí být členy hlavního výboru.
7. 1a) 13. V odůvodněných případech se může valné shromáždění konat distančně s využitím technických prostředků komunikace na dálku (telekonferenční či videokonferenční), příp. kombinací využití technických prostředků komunikace na dálku a prezenčního zasedání (dále jen „distanční zasedání nebo jeho kombinace“). Použít je možné jakýkoli technický nástroj, který umožňuje identifikaci členů valného shromáždění, aby bylo zajištěno, že rozhoduje a hlasuje skutečně člen valného shromáždění a aby byly dodrženy veškeré zásady pro stanovený způsob volby, a to prostřednictvím veřejného či tajného hlasování. Na distančně konaném valném shromáždění mohou členové tajně volit (zvláště při volbě orgánů společnosti) a veřejně hlasovat (zvláště při hlasování o usnesení valného shromáždění).
7. 1a) 14. Podrobný popis technického zajištění distančního valného shromáždění nebo jeho kombinace a způsob hlasování budou členům valného shromáždění doručeny nejpozději čtrnáct dní před konáním distančního valného shromáždění.
7.1b) Hlavní výbor společnosti.
7.1b) 1. V čele ČSA stojí hlavní výbor, zvolený valným shromážděním.
7.1b) 2. Hlavní výbor řídí činnost ČSA mezi valnými shromážděními. Funkční období výboru je tříleté.
7.1b) 3. Hlavní výbor ČSA je devítičlenný a skládá se ze šesti členů, volených valným shromážděním, a tří členů (obvykle předsedů poboček), volených přímo na členské schůzi jednotlivých poboček. Členové hlavního výboru jsou voleni tajným hlasováním. Současně se členy hlavního výboru jsou voleni i dva náhradníci (podle počtu získaných hlasů).
7.1b) 4. Hlavní výbor zvolí ze svého středu předsednictvo:
– předsedu
– místopředsedu
– tajemníka
– hospodáře.
Stejnou funkci v hlavním výboru může člen zastávat pouze dvě po sobě následující funkční období. Funkce ve výboru je čestná.
7. 1b) 5. Odvolat člena hlavního výboru lze pouze dvoutřetinovou většinou hlasů, přítomných členů, na valném shromáždění.
7. 1b) 6. Hlavnímu výboru ČSA přísluší:
a) zastupovat ČSA a jednat jejím jménem ve všech záležitostech
b) řídit finanční hospodaření ČSA
c) volit členy předsednictva
d) schvalovat zprávu o činnosti za běžný rok
e) pověřovat předsednictvo konkrétními úkoly a kontrolovat jejich plnění
f) zajišťovat přípravu valného shromáždění včetně přípravy voleb a návrhu kandidátních listin
g) schvalovat zřízení nebo zrušení regionální pobočky ČSA a odborné skupiny
h) rozhodovat o vydávání časopisu společnosti
i) rozhodovat o odvolání ve věcech členství.
7.1b) 7. Hlavní výbor se schází podle potřeby, minimálně 2x ročně. Schůze hlavního výboru je možno konat i distančně na vhodné on-line platformě (viz čl. 7, bod 1a) 13). V době mezi jednáními hlavního výboru řídí společnost předsednictvo. Schůzi výboru svolává tajemník společnosti, řídí ji předseda nebo jím pověřený zástupce.
7. 1b) 8. Předsedu ČSA volí ze svého středu hlavní výbor společnosti.
7.1b) 9. Předseda je formální hlavou společnosti, zastupuje společnost při všech jednáních doma i v zahraničí.
7. 1b) 10. V případě jeho nedostupnosti, zastupuje předsedu místopředseda nebo tajemník hlavního výboru.
7. 1b) 11. O svých jednáních informuje předseda hlavní výbor, který s ním rozhoduje o činnosti mezi dvěma valnými shromážděními.
7. 1b) 12. Předseda předkládá spolu s hlavním výborem zprávu o činnosti za uplynulé období valnému shromáždění.
7. 1b) 13. Předseda řídí schůze hlavního výboru a zasedání valného shromáždění.
7. 1b) 14. Předseda má právo účasti na zasedání regionálních poboček a odborných skupin.
7.1c) Regionální pobočky ČSA.
7.1c) 1. Členové ČSA na území České republiky se sdružují v regionálních pobočkách.
7. 1c) 3. Návrh na vytvoření regionální pobočky ČSA podávají zájemci z řad členů společnosti písemně hlavnímu výboru. Návrh musí obsahovat zdůvodnění a musí být podepsán nejméně pěti řádnými členy ČSA.
7. 1c) 4. Návrh na vytvoření nebo zrušení regionální pobočky projedná hlavní výbor společnosti a předloží jej ke schválení valnému shromáždění. O zrušení nebo založení nové pobočky ČSA rozhoduje valné shromáždění hlasy nadpoloviční většiny účastníků.
7. 1c 5. Členové pobočky volí ze svého středu nejméně tříčlenný výbor pobočky – předsedu, tajemníka a člena výboru.
7. 1c) 6. Funkční období výboru pobočky je tříleté. Během funkčního období mohu být, členové výboru, ze své funkce odvoláni na základě tajného hlasování členskou schůzí pobočky. K odvolání je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů.
7. 1c) 7. Výbor pobočky organizuje a řídí činnost pobočky. O této činnosti pravidelně informuje hlavní výbor společnosti prostřednictvím svého voleného zástupce v tomto orgánu.
7. 2. Odborné skupiny.
7.2.1. Členové společnosti mohou podle svého úzkého odborného zaměření organizovat odborné skupiny ČSA.
7.2.2. Návrh na vytvoření odborné skupiny, její zaměření a organizaci, podávají zainteresovaní členové společnosti hlavnímu výboru ČSA písemně. Návrh musí obsahovat podpisy nejméně tří řádných členů společnosti, kteří hodlají odbornou skupinu založit.
7.2.3. Vytvoření odborné skupiny ČSA a její zrušení schvaluje hlavní výbor společnosti.
7.2.4. O založení nové odborné skupiny a jejím zaměření informuje hlavní výbor ČSA členy prostřednictvím internetových stránek společnosti nebo časopisu ČSA.
7.2.5. Členové společnosti, kteří se hodlají na činnosti odborné skupiny podílet, si zvolí ze svého středu vedoucího odborné skupiny, který řídí její činnost.
7.2.6. Představitel odborné skupiny informuje hlavní výbor společnosti nejméně 1 x ročně o činnosti odborné skupiny.

Čl. 8
Hospodaření a majetek ČSA

8.1. Majetek ČSA tvoří finanční fondy a hmotný majetek.
8.2. Zdrojem majetku jsou:
a) členské příspěvky
b) dary jednotlivců a organizací
c) dotace od vládních či mimovládních organizací
d) čistý výtěžek z akcí, pořádaných ČSA.
8.3. Hospodaření ČSA se řídí rozpočtem, schváleným hlavním výborem ČSA. Řídí se platnými předpisy a je pravidelně kontrolováno revizory.
8.4. Výši členských příspěvků stanoví valné shromáždění vždy na delší období. Příspěvky se platí na kalendářní rok, nejpozději do 30. 4. každého roku.

Čl. 9
Zánik ČSA

9.1. O zániku ČSA rozhoduje valné shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
9.2. Při zániku ČSA musí být o jejím majetku rozhodnuto valným shromážděním.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

10.1. Závazný výklad stanov provádí hlavní výbor ČSA.
10.2. Tyto stanovy byly schváleny valným shromážděním dne 11. 10. 2021 a nabývají platnosti dnem registrace.

V Brně 11.10.2021

Za správnost:

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
předseda ČSA